Samorząd Uczniowski

PROGRAM  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019


1. Założenia programu:

Program pracy samorządu uczniowskiego przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.

Program realizowany jest przez uczniów oraz opiekunów samorządu uczniowskiego.

Odpowiedzialność za szkolne wychowanie ponoszą wszyscy pracownicy szkoły.

Wychowanie, rozumiane jako świadome organizowanie działalności szkoły, ma na celu wspieranie rodziców nad wszechstronnym rozwojem dziecka.

Program Pracy Samorządu Uczniowskiego ma pomóc w kształtowaniu postaw społecznych


2. Akty prawne, które stanowią podstawę tworzenia szkolnych programów wychowawczych:


•Konstytucja RP (art.16 i 17).
•Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r(art. 55).
•Karta Nauczyciela (szczególnie art.6).
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2004r., w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r., w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
•Statut szkoły.
•Konwencja o prawach dziecka.
•Europejska Karta Praw Człowieka.

 

3. Cele programu
Cel ogólny:

Rozwijanie kreatywności i samorządności wśród uczniów;

Cele szczegółowe:

Zapoznanie z zasadami demokracji.

Rozwijanie aktywności uczniów – rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni.

Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zacieśnianie więzi koleżeńskich, integracja.

Uczenie godnego reprezentowania szkoły.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Przygotowanie do pełnienia ról społecznych, odpowiedzialności moralnej, tolerancji.

4. Treści kształcenia:

-Społeczeństwo. Prawa i obowiązki obywatelskie.
-Wartości i normy życia społecznego.
-Prawa i obowiązki uczniów.
-Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.
-Życie w grupie - więzi, wartości, role, podejmowane decyzje, konflikty, negocjacje.
-Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły.
-Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca.
-Odpowiedzialność za własny rozwój.
-Degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
-Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu , szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
-Poznanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób.
-Zasady i reguły postępowania.
-Wolność i jej rozumienie, autorytet i wzory osobowe. 

5. Realizacja programu

Podjęte działania realizowane będą jako priorytetowe w 2018/2019r. wg programu wychowawczego i dydaktycznego w PSP w Budziszynku.
Program ten ma sprzyjać rozwijaniu kreatywności i samorządności wśród uczniów. Może być on modyfikowany według potrzeb i zainteresowań uczniów. 

Formy i sposoby realizacji 

-Prowadzenie akcji wyborczej do samorządu.
-Uczczenie wyjątkowych dni: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Wszystkich Świętych,  Andrzejek, Wigilii Bożego Narodzenia, Walentynek, Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka.
-Apele, uroczystości szkolne.
-Składanie życzeń okolicznościowych.
-Wspomaganie organizacji charytatywnych.
-Imprezy towarzyskie.
-Konkursy.
-Nawiązanie kontaktów z innymi szkołami. 

6. Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

-Rozumienie zasad i norm demokracji.
-Umiejętność stawiania pytań, formułowania problemów.
-Zdobycie umiejętności bycia aktywnym oraz rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni.
-Bezinteresowne działanie na rzecz innych.
-Umiejętność współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole, zaciśniecie więzi koleżeńskich.
-Świadoma odpowiedzialność za reprezentowanie i funkcjonowanie szkoły.
-Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
-Nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.

  

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK 2018/2019

 I.     Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

 1. Wybory samorządów klasowych.

      Organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych klasy.

 1. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 2. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem

a) wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej

b) Regulaminu SU

c) Programu wychowawczego szkoły

d) obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

e) propozycji uczniów

 1. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu SU.
 2. Przepływ informacji

a) komunikaty ustne

b) tablica informacyjna

II. Uczestnictwo w pracy szkoły.

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;

Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 1. Działalność SU  wg opracowanego planu pracy.
 2. Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby).
 3. Zapoznanie się z  regulaminem

a) praw i obowiązków ucznia

b) wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 1. Współpraca SU z:

a) dyrektorem szkoły

b) wychowawcami klas

c) pracownikami szkoły

 1. Pełnienie dyżurów w klasie.
 2. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.
 3. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.
 4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

III. Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.
 2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 3. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy.

IV. Edukacja europejska; historia i kultura regionu.

 1. Pasowanie na ucznia

- uroczyste ślubowanie uczniów klas I

 1. Wybory do samorządów klasowych
 2. Wybory do Zarządu SU
 3. Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych.

- wybuch II wojny światowej

- odzyskanie niepodległości przez Polskę

- Konstytucja 3 maja

 1. Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 1. Pomoc ludziom chorym, biednym, słabym, cierpiącym (organizowanie akcji charytatywnych)

      7.Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych.

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA:

 

PAN  Jarosław Kleczaj

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

PRZEWODNICZĄCY:  Malwina Regulska

ZASTĘPCA: Fabian Vardanyan

 SKARBNIK: Wiktoria Sotek