Projekty i przedsięwzięcia

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W BUDZISZYNKU

OGŁASZA PRZYSTĄPIENIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU

DO REALIZACJI WŁASNEGO PROJEKTU

PT.: „ Szkoła łączy pokolenia”

W RAMACH  LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO

„DZIAŁAJ  LOKALNIE  2016”

 

„ Szkoła łączy pokolenia ”

Celem projektu jest ożywienie życia kulturalnego wsi, podniesienie świadomości obcowania z kulturą, budzenie patriotyzmu lokalnego oraz szacunku do historii i tradycji poprzez wspólne przygotowania obchodów 100- lecia PSP w Budziszynku. W ramach projektu zorganizowane zostaną: prezentacja multimedialna przedstawiająca historię szkoły, wystawa fotograficzna,  konkursy plastyczne i literackie dedykowane uczniom i absolwentom szkoły,  konkurs wiedzy historycznej o szkole, a także okolicznościowe koncerty. Projekt kierowany jest do uczniów i absolwentów szkoły, ich rodzin, a także innych mieszkańców okolicznych wsi.

CZAS NA PODSUMOWANIE

DNIA 30 LISTOPADA 2016R.

ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ WŁASNEGO PROJEKTU

 

PT.: „ Szkoła łączy pokolenia” 

W RAMACH  LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO

„DZIAŁAJ  LOKALNIE  2016”

 

Głównym celem projektu było ożywienie życia kulturalnego wsi, podniesienie świadomości obcowania z kulturą, a także uświadomienie, szczególnie młodym, przynależności do swojej Małej Ojczyzny - budzenie lokalnego patriotyzmu i szacunku do historii, tradycji i dorobku wielu pokoleń. Również promocja szkoły i środowiska poprzez min. występy utalentowanych artystycznie dzieci i absolwentów przy dużym zaangażowaniu i pomocy rodziców. Dzięki projektowi, który był kontynuacją projektu "Szkoła z uśmiechem" - realizowanego z okazji 90 - lecia istnienia szkoły, społeczność lokalna miała możliwość w kulturalny, aktywny i przyjemny sposób spędzania wolnego czasu. Projekt "Szkoła łączy pokolenia" polegał m.in. na uczczeniu setnej rocznicy powstania naszej placówki, a wszelkie przedsięwzięcia z tym związane miały ożywić życie kulturalne mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

W ramach projektu zorganizowano:

-prezentację multimedialną na temat historii szkoły;

-wystawę fotograficzną: absolwentów szkoły, poświęconą kierownikom i dyrektorom zarządzającym

placówką, dokumentującą przedsięwzięcia projektu;

-przygotowano i wydano następujące publikacje: zaproszenia na przedstawienie, artykuły do prasy, gazetkę szkolną, ogłoszenia;

-zamieszczono informacje o projekcie na stronie www szkoły;

-konkursy plastyczne: "Szkoła łączy pokolenia" -kl.IV-VI, "Szkoła we wspomnieniach byłych i obecnych uczniów" -kl.IV-VI, "Medal za wytrwałość dla naszej szkoły" -kl.I-III, "Moja szkoła - mój drugi dom"kl.0-III;

-konkursy literackie: "Szkoła we wspomnieniach uczniów" -kl.IV-VI, "Jak wyobrażam sobie szkołę za kolejne 100 lat" -kl.II-III, "Życzenia dla szkoły w 100 lecie jej istnienia" -kl.I-III i IV-VI;

-konkurs wiedzy na temat historii -kl. IV-VI;

-wywiady z emerytowanymi pracownikami szkoły oraz absolwentami;

-koncert piosenki "Maluchy swoim starszym kolegom - starsi koledzy maluchom";

-wystawę ukazującą historię szkoły;

-wystawy pokonkursowe prac;

-po raz 10 zorganizowano uroczystość Dnia Patrona Szkoły, w której uczestniczyły władze Urzędu Gminy w Chynowie, dyrektorzy okolicznych szkół, absolwenci, emerytowani pracownicy i rodzice oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka i Kapituły Orderu Uśmiechu.

-zakupiono potrzebne do realizacji projektu materiały papiernicze, rekwizyty, płyty CD itp.


W realizację projektu zaangażowanych było ponad sto osób: uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli i mieszkańców Budziszynka i okolicznych miejscowości. Główne działania przeprowadzane były na terenie PSP w Budziszynku.


Realizacja przedsięwzięć ujętych w projekcie w znacznym stopniu zintegrowała i uaktywniła społeczność lokalną, rozbudzając jej zainteresowania kulturą, tradycjami i historią szkoły. Umożliwiła jednocześnie zaprezentowanie talentów i pasji oraz potrzebę wykorzystania ich w innych przedsięwzięciach szkoły, rozbudziła pomysłowość i chęć udziału w coraz ciekawszych działaniach. Realizacja projektu pozwoliła nam, wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, po raz kolejny sprawdzić swoje umiejętności i możliwości organizacyjne, nabyć nowe doświadczenia i wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania.


Mieszkańcy Budziszynka uświadomili sobie rolę szkoły w lokalnej społeczność, jej historię i znaczenie. Uroczystość wieńcząca projekt była okazją do spotkania przedstawicieli wielu pokoleń absolwentów szkoły, często rozsianych po całej Polsce. Była też okazją do nawiązania bliższych kontaktów z władzami gminy, władzami oświatowymi, Rzecznikiem Praw Dziecka, przedstawicielami Kapituły Orderu Uśmiechu.


Realizacja działań wynikających z założeń projektu wyzwoliła ukrytą energię, pozwoliła zaprezentować i rozwinąć talenty i zdolności. Mamy nadzieję, że zachęciła również do dalszej aktywności, co zaowocuje w realizacji kolejnych projektów i przedsięwzięć.


Cele zakładane we wniosku zrealizowaliśmy w stopniu wysoce zadowalającym. Ich realizacja pozwoliła na zaktywizowanie lokalnej społeczności, pogłębienie jej wiedzy na temat historii i tradycji szkoły, jej roli i znaczenia w naszej "Małej Ojczyźnie". Jednocześnie uświadomiła wszystkim uczestnikom  prac projektowych jak wielkie możliwości i siła tkwią we wspólnym działaniu dla dobra społeczności. Uroczystość finałowa zgromadziła bardzo wielu gości reprezentujących różne instytucje, organizacje, czy wreszcie różne pokolenia, pozwalając na wymianę doświadczeń spostrzeżeń i pomysłów.