Regulaminy konkursów międzyszkolnych

Regulamin Konkursu Ekologicznego

„ Z ekologią za pan brat ”

 

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy uczniów o środowisku przyrodniczym i sposobach jego ochrony,
 • rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci i ich najbliższych,
 • wzbogacanie uczniów o wiedzę z zakresu budowy, trybu i warunków życia roślin  i zwierząt oraz wiedzę dotyczącą elementów przyrody nieożywionej i wzajemnych relacji między przyrodą ożywioną a nieożywioną,
 • kształtowanie nawyków prawidłowego segregowania odpadów,
 • integracja dzieci z naszej gminy.

Organizacja i przebieg konkursu:

Organizator konkursu:

Organizatorem Konkursu Ekologicznego „ Z ekologią za pan brat ” jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku.

Uczestnicy, terminy i zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Konkursie Ekologicznym „ Z Ekologią za pan brat ” mogą brać udział uczniowie klas  II i III szkół podstawowych z terenu gminy Chynów.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:  - etap szkolny – konkurs przebiega według regulaminów szkół macierzystych,  - etap gminny – finałowy, z wyłonieniem zwycięzców i ogłoszeniem wyników zgodnie z regulaminem organizatora.
 3. Etap gminny Konkursu odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Budziszynku 05 czerwca 2014 r. o godz. 830.
 4. Do etapu gminnego szkoła przystępująca do konkursu może zgłosić maksymalnie               2 uczniów ( w zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczniów oraz nazwę szkoły ). Zgłoszenia należy kierować do organizatora do dnia 03 czerwca 2014 r..
 5. Etap gminny konkursu polegał będzie na wypełnieniu testu wyboru ( zadania zamknięte ), odpowiedziach na pytania ( zadania otwarte ) oraz rozwiązywaniu zagadek tematycznych.
 6. Tematyka konkursu obejmuje treści określone w podstawie programowej oraz wiedzę i umiejętności zdobyte indywidualnie przez uczniów, a wykraczające poza wspomniane treści programowe.
 7. Test przeznaczony do rozwiązania przez uczestników konkursu zostanie wybrany                 w drogą losowania przez Komisję Konkursową w dniu przeprowadzenia konkursu, przewidywany czas rozwiązywania zadań konkursowych wynosi 30 – 35 minut.
 8. Komisja Konkursowa powoływana jest spośród opiekunów uczniów poszczególnych szkół.
 9. Po rozwiązaniu przez uczniów testów Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac uczestników i ogłasza wyniki oraz wręcza dyplomy i nagrody.

Zasady ustalania wyników konkursu:

 1. Oceny prac dokonuje Komisja konkursowa bezpośrednio po ich wykonaniu przez uczniów.
 2. Miejsca ustala się w oparciu o liczbę zdobytych punktów.  Nagrody uzyskują zdobywcy od I do III miejsca, a dyplomy wszyscy uczestnicy konkursu.

Obowiązki organizatora:

 1. Przygotowanie testów.
 2. Udostępnienie sali zapewniającej spokojną pracę uczestników.
 3. Powołanie Komisji Konkursowej.
 4. Zapewnienie nagród i dyplomów.